cushion

cushion = polštář, vycpávka, poduška

                 (podstatné jméno)

                  zmírnit, ztlumit (pravidelné sloveso)

základní fráze:

air cushion - vzduchový polštář

cushion a blow - zmírnit ránu

příklady z praxe:

an automobile suspension that cushions the ride - automobilový podvozek, který tlumí jízdu

We didn't have a financial cushion when my husband lost his job.  Neměli jsme finanční polštář, když můj manžel přišel o práci.