construct

construct =  výtvor, pojetí, koncepce (podstatné jméno)

                      postavit, budovat, vytvořit 

                      (pravidelné sloveso)

příklady z praxe:

They plan to construct a barn behind the house. Mají v plánu postavit stodolu za domem.

The author constructs all the stories around one theme. Autor vytváří všechny příběhy kolem jednoho tématu.

history is largely an ideological construct - historie je rozsáhlý idealogický výtvor