circumstance

circumstance = okolnost, faktor, podmínka

příklady z praxe:

If our business is to survive, we must be able to adapt to changing circumstances. Pokud má náš podnik přežít, musíme se přizpůsobit měnícím se podmínkám.

The circumstances of his death are suspicious. Okolnosti jeho smrti jsou podezřelé.

He was a victim of circumstances. Byl obětí okolností.