cell

cell = buňka

základní fráze:

blood cell  - krvinka

nerve cell - nervová buňka

příklady z praxe:

The nucleus splits during cell division. Jádro se rozdělí v průběhu buněčného dělení.

Her white blood cell count is low. Její počet bílých krvinek je nizký.