caution

caution = varování, výstraha, opatrnost, obezřetnost

základní fráze:

urge caution - nabádat k opatrnosti

příklady z praxe:

The roads are slippery: drive with extreme caution. Silnice jsou kluzké: řiď auto s extrémní opatrností.

Proceed with caution. Postupujte obezřetně.