brightly

brightly = jasně, zářivě, světle

příklady z praxe:

a bright sunny day - jasný sluneční den

He had a bright future in publishing. Měl zářivou budoucnost v publikování.

bright faces - světlé tváře