beyond

beyond = kromě, mimo, až (za)

základní fráze:

beyond compare - bezkonkurenční

live beyond one's means - žít nad poměry

příklady z praxe:

The hostel provides the essentials but nothing beyond. Hostel poskytuje základní informace, ale žádné nad rámec.

Often colleges are asked to take on demands well beyond  their mission.  Školy jsou často žádány, aby přijlaly požadavky nad rámec svého poslání.