belittle

belittle = znevažovat, podceňovat, snižovat

příklady z praxe:

He belittles his ambitions. On podceňuje své ambice.

belittles her efforts - snižuje své úsilí

We must not belittle the new data received.  Nesmíme podceňovat nové údaje, které jsme obdrželi.