aussprechen

aussprechen = vyslovit, vyjádřit

(nepravidelné sloveso: sprach aus, h. ausgesprochen)

základní fráze:

einen Fluch aussprechen - uvalit kletbu

herzliches Beileid aussprechen - vyjádřit upřímnou soustrast

příklady z praxe:

Du musst es deutlich, richtig, mit Akzent aussprechen. Musíš to vyslovit zřetelně, správně, s akcentem.

Ihr Name spricht sich schwer aus. Vaše jméno se špatně vyslovuje.

Der Kanzler spricht die unangenehme Wahrheit aus. Kancléř vyjádřil nepříjemnou pravdu.