angliedern

angliedern = přičlenit, připojit (pravidelné sloveso)

příklady z praxe:

Zu dem Kaufhaus wurde eine neue Abteilung angegliedert. K obchodnímu domu bylo připojeno nové oddělení.

SVP will Baden-Wünttemberg der Schweiz angliedern. SVP chce Baden-Wuttemberg připojit k Švýcarsku.