allow

allow = dovolit, povolit, dát souhlas

základní fráze:

allow 20 days for delivery  - doba doručení do 20 dní

We won't allow it. To nepřipustíme.

příklady z praxe:

We allow smoking only in restricted areas. Dovolujeme kouřit jen ve vyhrazených prostorech.

The schedule allows time for a coffee break. Plán umožňuje čas na přestávku na kávu.

Our new system will allow for more efficient use of resources. Nás nový systém umožní efektivnější využití zdrojů.