admit

admit = přiznat, připustit, uznat (pravidelné sloveso)

základní fráze:

I admit to being lazy. Připouštím, že jsem líný.

admit one's mistake - přiznat svoji chybu

příklady z praxe:

a problem that admits of no solution - problém, který nepřipouští žádné řešení.

The contracts admits of no other interpretation. Smlouva nepřipouští žádný jiný výklad.