accusation

accusation = obviňování, výčitka, žaloba

základní fráze:

false accusation - křivé obviňování

příklady z praxe:

accusations of infidelity - obviňování z nevěry

Police investiged accusations of rape. Policie vyšetřovala obvinění ze znásilnění.

There was a hint of accusation in his voice when he asked her where she had been. Tam byl náznak obvinění v jeho hlase, když se zeptal, kde byla.