accomplish

accomplish = splnit, provést, vykonat, dokončit

                       (pravidelné sloveso)

příklady z praxe:

Have you accomplished your task? Už jsi dokončil úkol?

Let us all accomplish our duties. Pojďme všichni splnit své povinnosti.