abscheren

abscheren = ostříhat, ustřihnout

(nepravidelné sloveso: schor ab, h. abgeschoren)

příklady z praxe:

Ich schor mir den Bart ab. Ostříhal jsem si vousy.

Die Schafen muss man regelmäßig abscheren. Ovce se musí pravidelně stříhat.